(فناوران)

(Technologists)

مقالات

شما می توانید مقالات مربوط به بخش مطالعات و پژوهش را از این قسمت دریافت نمایید. 

 


دانلود مقاله تجاری سازی     دانلود مقاله جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری     دانلود مقاله فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع
       

                 

دانلود مقاله مسیر دانش  تا بازار       دانلود مقاله سرمایه فکری، سرمایه ای ارزشمند و موثر                 دانلود مقاله ضرورت تبدیل دانش به فناوری و ثروت ملی