(فناوران)

(Technologists)

موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیربه عنوان کارگزار رسمی انتقال دانش و فناوری فن بازار خراسان، خدمات خود را شرح زیر به مخترعین ارائه می کند:

 

          رصد اختراعات و برقراری ارتباط با نخبگان به منظور ارائه خدمات

         مشاوره تخصصی و انجام امور مربوط به ثبت اختراع و ثبت شرکت های دانش بنیان و دریافت مجوزهای لازم در ایران

        ارائه مشاوره جهت نمونه سازی، انتقال فناوری، انعقاد قرارداد و یا تفاهم نامه تجاری سازی

         ارزیابی و نیازسنجی بازار به منظور هدفمندسازی اختراعات و استفاده بهینه از توان مخترعین

         عقد قرارداد به منظور انتقال دانش و همچنین نظارت بر پروژه ها

         معاضدت قضایی، دادرسی و پیگیری دعاوی مالکیت فکری از طریق محاکم قضایی