(مطالعات و پژوهش)

(Study and Research)

معرفی واحد مطالعات و پژوهش

موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر با بهره گیری از دانشمندان جوان، نخبگان علمی و همچنین از طریق ارتباط با مراکز رشد متعدد، نسبت به انجام مطالعات علمی و پژوهشی ذیل اقدام می نماید.

 

·    ارائه خدمات در حوزه مطالعات امکان سنجی بازار، فنی، مالی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی جهت رسیدن به یک تجارت موفق

·    تهیه و تدوین طرح کسب و کار (Bussiness Plan)

·    انجام مطالعات علمی و پژوهشی به منظور تولید دانش و فناوری نوین متناسب با نیاز جامعه

·    شناسایی نیازهای پژوهشی ادارات، کارخانجات، سازمانها و نهادها، موسسات، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و انعکاس آن به پدیدآورندگان دانش جهت انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

·    بررسی مشکلات فنی صنایع و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهینه سازی و رفع موانع چرخه تولید

·    حمایت از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری متناسب با نیازهای اعلام شده