(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

فهرست محصولات دانش بنیان

 با توجه به لزوم فرهنگ سازی و ترغیب آحاد مردم جهت خرید محصولات داخلی و حرکت در جهت قطع وابستگی به بیگانگان و همچنین افزایش انگیزه مخترعین، موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر در جهت بازاریابی و فروش محصولات این شرکتها اقدامات مناسبی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

 

فهرست محصولات دانش بنیان