(فناوران)

(Technologists)

معرفی اعلام نیاز صنایع

یکی از اهداف موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر از بدو تأسیس هدفمند سازی فعالیت محققان در حوزه کاربردی سازی مطالعات و پژوهش می باشد. بدین منظور پس از شناسایی نیازهای پژوهشی و یا دانش فنی مورد نیاز  صنایع، ادارات و یا سازمانها این نیازها برحسب اولویت در رشته های مختلف تقسیم بندی و در اختیار محققین قرار میگیرد.

در این برنامه مبلغ حمایت تشویقی هر پروژه، متناسب با میزان رفع نیاز  سازمان و یا صنعت مربوطه تعیین و پرداخت میگردد. از زمان شروع اجرای این برنامه، افزایش اقبال عمومی به حوزه کاربردی سازی مطالعات و پژوهش های محققان و دانشمندان به لحاظ کمی مشهود است.

 


لازم است درخواست خود مبنی بر رفع اعلام نیاز صنعت را به آدرس الکترونیکی info@Lsta.ir ارسال نمایید و یا در هر گروه، تقاضای خود را اعلام نمائید.

لیست نیازهای صنایع